- دیدار شهردار اصفهان و استاد حمیدی دیدار شهردار اصفهان و استاد حمیدی
 ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تير ساعت 0 و 0 دقیقه
دیدار شهردار اصفهان و استاد حمیدی